تبلیغات
ازشیر مرغ تاجون آدمیزاد - ضرب المثلهای ایلامیان
ضرب المثلهای ایلامیان  (برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل:(به زبان کردی-گویش مردم ایلام)   میه‌ی یه‌که‌تر گورگ برده‌ی سگ ژار مل خوه‌ی شکان
ترجمه:   گرگ، گوسفند دیگری را برده است، سگ فقیر گردن خود را می شکند
توضیح:   نظیر: کاسه داغ تر از آش

ضرب المثل:   م ده مه‌کینه دیام، کلاو ت ئاردینه
ترجمه:   من از آسیاب می آیم کلاه تو آردی شده
توضیح:   نظیر: من از بغداد می ایم تو تازی می گویی

ضرب المثل:   میه‌مگه نزای و میه‌مالی ناورد
ترجمه:   میمگه(اسم خاص) نزایید و میهمالی(اسم خاص) به دنیا نیاورد
توضیح:   تصور کن چنین مسئله ای رخ نداده است

ضرب المثل:   میمان یه‌ی شه‌وه دعاگوو سه‌د ساله
ترجمه:   مهمان یک شبه دعا گو صد ساله
توضیح:   مترادف: یک روز مهمانیم صد سال دعاگو

ضرب المثل:   میمان خوه‌شی ئه‌و میمان نات مالخاون ئه‌و رو هه ردگیان
ترجمه:   مهمان از مهمان خوشش نمی آید صاحبخانه از هر دوی آنها
توضیح:   این که دو میهمان تحمل یک دیگر را ندارند حال آن که هر دو مزاحمند و صاحب خانه ار هر دو خوشش نمی آید

ضرب المثل:   میمان حه‌بیب خوداس
ترجمه:   میهمان حبیب خداست.
توضیح:   مهمان نوازی کردن

ضرب المثل:   میه له‌ر خوه‌ی چگ پوسالکه‌ی برد وه‌رد
ترجمه:   گوسفند لاغر رفت، پوست را هم با خود برد.
توضیح:   خودش منفعتی نرساند باعث ضرر هم شد.

ضرب المثل:   میراث هامسا وه هامسا ره‌واس
ترجمه:   میراث همسایه به همسایه رواست
توضیح:   ارزش و اعتبار همسایه را می رساند

ضرب المثل:   میرات خه‌ر وه که‌متار ره‌سی
ترجمه:   میراث خر به کفتار می رسد
توضیح:   این که بدها و فرومایه ها در شأن هم هستند

ضرب المثل:   مووریژه وه‌ختی خوازی رسقی بوری بال و په‌ر دراری
ترجمه:   مورچه به گاه قطع روزی، بال و پر در می آورد
توضیح:

  بی خرد را بد است فضل و هنر آن که باشد هلاک مور از پر(سنایی)

 

ضرب المثل:   مووریژ که‌فته ئاو وت دنیا لاو برده‌ی
ترجمه:   مورچه ای در آب افتاد، گفت: دنیا را آب برد
توضیح:   قیاس نابجا و تعمیم مشکل خود به کل

ضرب المثل:   منیته که‌یوانو دوو رشیاگ
ترجمه:   مانند کدبانوی دوغ ریخته هستی
توضیح:   کنایه از پر حرفی، و به کسی که یکسره نق می زند، می گویند

ضرب المثل:   منیته داول سه‌ر مه‌ره‌زه
ترجمه:   شبیه مترسک مزرعه هستی
توضیح:   بی خاصیت و بی تحرک

ضرب المثل:   منیته که‌یوانوو په‌تگ ئه‌وشه کن
ترجمه:   شبیه کدبانویی هستی که پته کهنه را از هم جدا می کند
توضیح:   تنبل و پر حرف

ضرب المثل:   مناله‌یل چینه بازی دالگه‌یل چینه فازی
ترجمه:   بچه‌ها رفتند به بازی، مادران رفتند به نزد قاضی
توضیح:   نسبت به دعوای بچه ها حساسیت نشان ندادن

ضرب المثل:   م میرو ت میر، کی ده‌س بنه‌ی ده خه‌میر
ترجمه:   من میر باشم و تو هم میر باشی چه کسی دست در خمیر بگذارد
توضیح:   نظیر: ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

ضرب المثل:   ملوانک مال هامسا وه شه‌و که‌نه‌ی مل
ترجمه:   گردنبند همسایه را شب به گردن می آویزند
توضیح:   خیانت به نزدیکان سرانجام آشکار خواهد شد

ضرب المثل:   م‌گ ئاو بردگه‌سه‌م بیل چه‌می ئه‌و خوارتر
ترجمه:   آب مرابرده، چند پیچ و خم رودخانه پایین تر
توضیح:   نظیر: آب از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب

ضرب المثل:   مژ ژیر خوله کوو
ترجمه:   آتش زیر خاکستر
توضیح:   نظیر: آب زیر کاه، خطرناک و مکار

ضرب المثل:   مرخ کوور و ئاو سوور
ترجمه:   مرغ کور و آب شور
توضیح:   کنایه از بدبختی و بی خاصیتی
ضرب المثل:   مووریژ که‌فته ئاو وت دنیا لاو برده‌ی
ترجمه:   مورچه ای در آب افتاد، گفت: دنیا را آب برد
توضیح:   قیاس نابجا و تعمیم مشکل خود به کل

ضرب المثل:   منیته که‌یوانو دوو رشیاگ
ترجمه:   مانند کدبانوی دوغ ریخته هستی
توضیح:   کنایه از پر حرفی، و به کسی که یکسره نق می زند، می گویند

ضرب المثل:   منیته داول سه‌ر مه‌ره‌زه
ترجمه:   شبیه مترسک مزرعه هستی
توضیح:   بی خاصیت و بی تحرک

ضرب المثل:   منیته که‌یوانوو په‌تگ ئه‌وشه کن
ترجمه:   شبیه کدبانویی هستی که پته کهنه را از هم جدا می کند
توضیح:   تنبل و پر حرف

ضرب المثل:   مناله‌یل چینه بازی دالگه‌یل چینه فازی
ترجمه:   بچه‌ها رفتند به بازی، مادران رفتند به نزد قاضی
توضیح:   نسبت به دعوای بچه ها حساسیت نشان ندادن

ضرب المثل:   م میرو ت میر، کی ده‌س بنه‌ی ده خه‌میر
ترجمه:   من میر باشم و تو هم میر باشی چه کسی دست در خمیر بگذارد
توضیح:   نظیر: ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

ضرب المثل:   ملوانک مال هامسا وه شه‌و که‌نه‌ی مل
ترجمه:   گردنبند همسایه را شب به گردن می آویزند
توضیح:   خیانت به نزدیکان سرانجام آشکار خواهد شد

ضرب المثل:   م‌گ ئاو بردگه‌سه‌م بیل چه‌می ئه‌و خوارتر
ترجمه:   آب مرابرده، چند پیچ و خم رودخانه پایین تر
توضیح:   نظیر: آب از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب

ضرب المثل:   مژ ژیر خوله کوو
ترجمه:   آتش زیر خاکستر
توضیح:   نظیر: آب زیر کاه، خطرناک و مکار

ضرب المثل:   مرخ کوور و ئاو سوور
ترجمه:   مرغ کور و آب شور
توضیح:   کنایه از بدبختی و بی خاصیتی
بر گرفته از سایت ایلام امروز www.ilamtoday.com