زن به شوهر میگه:ببینم حقوق این ماهت کجاست؟؟

زن: بذار جیباتو بگردم!زن(درحالی که جیب پشت شوهر رو میگرده)پس کجا قایمش کردی زلیل مرده؟؟


ای وای اونجا رو کیفم گذاشتی؟؟

مرد :امون نمیدی که بگم
مرسی عزیزم بیخود نیست که من اینقدر دوست دارم